- 50 € COMBI EPC+ELEK BINNEN DE 3 DAGEN

Het wettelijk kader: Het energieprestatiecertificaat (EPC)

EPC Wanneer heb ik een EPC nodig?
U dient over een EPC te beschikken voor elke verkoop of verhuring van een woning.De eigenaar is verplicht een EPC voor te leggen aan iedere kandidaat koper of huurder op straffe van een administratieve boete.
Hoe lang blijft het EPC geldig?
Het energie prestatiecertificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar en mag worden overgedragen telkens het pand wordt verkocht.
Wat is het nut van een EPC?
Het opmeten van de energetische prestaties van gebouwen en woningen valt onder een Europese richtlijn die in België wordt toegepast volgens drie regionale reglementeringen. Het doel is om in de bouwsector tot minder primair energieverbruik te komen, CO² emissies te verlagen, en het hoofd te bieden aan diverse uitdagingen op economisch en sociaal vlak en op het gebied van milieu
Het energieprestatie certificaat (EPC) informeert de eigenaar of huurder van een pand over de energetische eigenschappen van het gebouw aan de hand van een index, die de potentiële koper en huurder in staat stelt om de energetische doeltreffendheid van de woning te vergelijken en evalueren.
Net zoals bij een koelkast geeft dit certificaat de energetische klasse van de woning weer op een schaal van A (zeer gunstig) tot G (energieverslindend).


Details over toepassing per gewest

Brussel

Wanneer wordt een EPC vereist in Brussel?
Vanaf 1 mei 2011 voor iedere individuele woning die wordt verkocht. Vanaf 1 november 2011 voor iedere individuele woning die wordt verhuurd of waarvoor een leasingcontract of een contract naar zakelijk recht wordt afgesloten. De eigenaar is verplicht het EPB voor te leggen aan iedere kandidaat koper of huurder op straffe van administratieve boete.
Wat wordt onder een individuele woning verstaan?
Onder individuele woning wordt verstaan een geheel van lokalen bestemd voor bewoning en die zijn uitgerust met de nodige installaties om autonoom als dusdanig te fungeren. Deze installaties omvatten minstens: een keuken, een toilet en badkamer.
Het gaat dus over bijvoorbeeld eengezinswoningen, appartementen, studio’s, hotelflats…
Met het aandeel “gemeenschappelijke ruimten” dient geen rekening te worden gehouden voor het EPC voor wat betreft individuele woningen, dit is echter wel van toepassing voor de tertiaire gebouwen. Onder gemeenschappelijke ruimten wordt verstaan: alle ruimten die bestemd zijn om te worden bewoond en waarbij de daarvoor noodzakelijke wooninstallaties voorhanden zijn (keuken, eetkamer, toilet en badkamer, enz.) en dit voor apart of gezamenlijk gebruik, zoals in hotels, herbergen, jeugdherbergen, motels, pensions, gevangenissen en heropvoedingsinstellingen, rusthuizen, internaten…

Vlaanderen

Voor welke gebouwen?
Het EPC is van toepassing voor iedere wooneenheid dus de combinatie woongedeelte + toilet + douche/bad + keuken/kitchenette.
Iedere wooneenheid,waarin gedeelten van het gebouw niet voor bewoning zijn bestemd, noch voor industriële doeleinden en die minder dan 800 m³ bedragen (vb.: ruimte aan een praktijk, winkel, kapsalon) wordt eveneens inbegrepen in het EPC voor zover het woongedeelte groter is dan het beroepsgedeelte.

Wallonië

Bij de verkoop of verhuring van een woning die verwarmingsinstallaties of productie van warm water voor sanitair gebruik deelt, moet voor deze installaties vooraf een “Gedeeltelijk rapport”van certificatie worden voorgelegd..